...

Karali Investments Ltd.

Хидравлична абкант преса TORO Basic вече и в “Арсенал” ЕООД, гр. Русе

Между 01.04 и 06.04.2016 г. КАРМЕТ България ЕООД извърши инсталация на хидравлична абкант преса TORO BASIC 2600-80TN за нашия клиент “АРСЕНАЛ” ЕООД, Русе, който вече ще има възможност да се възползва от високата продуктивност и лесно управление на TORO BASIC и да повиши своята конкурентноспособност.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.